top of page

POLYESTER WEBBING SLING

สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ WS-2

Webbing Sling 1T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 1 ตัน

Webbing Sling 2T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 2 ตัน

Webbing Sling 3T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 3 ตัน

Webbing Sling 4T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 4 ตัน

Webbing Sling 5T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 5 ตัน

Webbing Sling 6T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 6 ตัน

Webbing Sling 8T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 8 ตัน

Webbing Sling 10T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 10 ตัน

Webbing Sling 12T

สลิงแบน 2 ชั้น
WS-2 ขนาด 12 ตัน

ตารางการรับน้ำหนัก และ ค่าการยก ในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ตารางรายละเอียด

สลิงผ้าใบ 2 ชั้น สลิงแบนขนาดตั้งแต่ 1 ตัน - 12 ตัน เสริมหูรับแรงยก

สลิงผ้าใบ แบบ 2 ชั้น เสริมหูสลิงเพื่อป้องกันการฉีกขาดของหูสลิงผ้าใบสลิงผ้าใบ ใช้สำหรับงานยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ไม่ก่อให้เกิดความชำรุด สลิงผ้าใบ 2 ชั้น ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐานยุโรป

สลิงผ้าใบ 2 ชั้น 30 มิล รับน้ำหนักได้ 1 ตัน ถึง 12 ตัน หน้ากว้างสลิงผ้าใบ เริ่มตั้งแต่ 30 มิล ถึง 300 มิล
มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการ

การใช้งานสลิงผ้าใบ
การใช้งานสลิงแบบวงกลม
การใช้งานสลิงตาข่าย
bottom of page