top of page

สเก็น

สเก็นทรงโอเมก้า

ตารางข้อมูล
Shackle with screw pin 2T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 1/2 นิ้ว 2 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00250 )

Shackle with screw pin 3.25T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 5/8 นิ้ว 3.25 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00325 )

Shackle with screw pin 4.75T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 3/4 นิ้ว 4.75 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00475 )

Shackle with screw pin 6.50T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 7/8 นิ้ว 6.50 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00650
 )

Shackle with screw pin 8.50T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 1 นิ้ว 8.50 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00850 )

Shackle with screw pin 12T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 1-1/4 นิ้ว 12 ตัน
รหัสสินค้า ( SC001200 )

Shackle with screw pin 13.50T

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 1-3/8 นิ้ว 13 ตัน
รหัสสินค้า ( SC001300 )

สเก็นทรงโอเมก้า
ขนาด 1-1/2 นิ้ว 17 ตัน
รหัสสินค้า ( SC001700 )

Shackle with screw pin 17T

สเก็นทรงโอเมก้า เซฟตี้พิน

ตารางข้อมูล
Shackle with bolt pin 6.50T

สเก็นทรงโอเมก้าเซฟตี้พิน
ขนาด 7/8 นิ้ว 6.50 ตัน
รหัสสินค้า ( SC000650 )

Shackle with bolt pin 8.50T

สเก็นทรงโอเมก้าเซฟตี้พิน
ขนาด 1 นิ้ว 8.50 ตัน
รหัสสินค้า ( SC000850 )

Shackle with bolt pin 12T

สเก็นทรงโอเมก้าเซฟตี้พิน
ขนาด 1-1/4 นิ้ว 12 ตัน
รหัสสินค้า ( SC0001202 )

Shackle with bolt pin 13.50T
Shackle with bolt pin 17T

สเก็นทรงโอเมก้าเซฟตี้พิน
ขนาด 1-1/2 นิ้ว 17 ตัน
รหัสสินค้า ( SC0
001700 )

Shackle with bolt pin 25T

สเก็นทรงโอเมก้าเซฟตี้พิน
ขนาด 1-1/4 นิ้ว 25 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00225 )

สเก็นทรงตัวยู

ตารางข้อมูล
Shackle with screw pin 2T

สเก็นทรงตัวยู
ขนาด 1/2 นิ้ว 2 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00200 )

Shackle with screw pin 8.50T

สเก็นทรงตัวยู
ขนาด 1 นิ้ว 8.50 ตัน
รหัสสินค้า ( SCP0850 )

สเก็นทรงตัวยู เซฟตี้พิน

ตารางข้อมูล
Shackle with bolt pin 25T

สเก็นทรงตัวยู
ขนาด 1-3/4 นิ้ว 25 ตัน
รหัสสินค้า ( SC00125
)

bottom of page