top of page

RE-5 Polyester Round Sling Endless

สลิงกลม Endless

สลิงกลม Endless

สลิงกลม Endless ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอเป็นวงกลม

สลิงกลม Endless ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทอเป็นวงกลมจึงไม่เกิดรอยต่อ
ใช้สำหรับงานยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ และอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย ความปลอดภัยสูง
มั่นใจขณะใช้งานจริง ค่าการรับน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง สลิงกลม Endless แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา
เคลื่อนย้ายสะดวกง่ายต่อการใช้งาน การจัดเก็บทำความสะอาด

การใช้งานจริง
การใช้งานจริง
การใช้งานาจริง
ตารางการรับน้ำหนัก และ ค่าการยก ในรูปแบบต่างๆของ สลิงกลมโพลีเอสเตอร์ RE-5 Endless ทอเป็นแบบวงกลม
ตารางรายละเอียด
bottom of page